Danh mục hành chính

Quận Huyện Mã quận/huyện Phường Xã Mã PX Cấp Tên Tiếng Anh
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Noong Bua 03124 Phường  
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Him Lam 03127 Phường  
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Thanh Bình 03130 Phường  
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Tân Thanh 03133 Phường  
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Mường Thanh 03136 Phường  
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Nam Thanh 03139 Phường  
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Phường Thanh Trường 03142 Phường  
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Xã Thanh Minh 03145  
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Xã Nà Tấu 03316  
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Xã Nà Nhạn 03317 Na Nhan commune
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Xã Mường Phăng 03325  
Thành phố Điện Biên Phủ 094 Xã Pá Khoang 03326  
Thị Xã Mường Lay 095 Phường Sông Đà 03148 Phường  
Thị Xã Mường Lay 095 Phường Na Lay 03151 Phường  
Thị Xã Mường Lay 095 Xã Lay Nưa 03184  
Huyện Mường Nhé 096 Xã Sín Thầu 03154  
Huyện Mường Nhé 096 Xã Sen Thượng 03155  
Huyện Mường Nhé 096 Xã Chung Chải 03157  
Huyện Mường Nhé 096 Xã Leng Su Sìn 03158  
Huyện Mường Nhé 096 Xã Pá Mỳ 03159  
Huyện Mường Nhé 096 Xã Mường Nhé 03160  
Huyện Mường Nhé 096 Xã Nậm Vì 03161  
Huyện Mường Nhé 096 Xã Nậm Kè 03162 Nam Ke commune
Huyện Mường Nhé 096 Xã Mường Toong 03163  
Huyện Mường Nhé 096 Xã Quảng Lâm 03164 Quang Lam Commune
Huyện Mường Nhé 096 Xã Huổi Lếnh 03177  
Huyện Mường Chà 097 Thị Trấn Mường Chà 03172 Thị trấn  
Huyện Mường Chà 097 Xã Xá Tổng 03178  
Huyện Mường Chà 097 Xã Mường Tùng 03181  
Huyện Mường Chà 097 Xã Hừa Ngài 03190  
Huyện Mường Chà 097 Xã Huổi Mí 03191  
Huyện Mường Chà 097 Xã Pa Ham 03193  
Huyện Mường Chà 097 Xã Nậm Nèn 03194  
Huyện Mường Chà 097 Xã Huổi Lèng 03196  
Huyện Mường Chà 097 Xã Sa Lông 03197  
Huyện Mường Chà 097 Xã Ma Thì Hồ 03200  
Huyện Mường Chà 097 Xã Na Sang 03201  
Huyện Mường Chà 097 Xã Mường Mươn 03202  
Huyện Tủa Chùa 098 Thị trấn Tủa Chùa 03217 Thị trấn  
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Huổi Só 03220  
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Xín Chải 03223  
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Tả Sìn Thàng 03226  
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Lao Xả Phình 03229  
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Tả Phìn 03232  
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Tủa Thàng 03235  
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Trung Thu 03238  
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Sính Phình 03241  
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Sáng Nhè 03244  
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Mường Đun 03247  
Huyện Tủa Chùa 098 Xã Mường Báng 03250  
Huyện Tuần Giáo 099 Thị trấn Tuần Giáo 03253 Thị trấn  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Phình Sáng 03259  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Rạng Đông 03260  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Mùn Chung 03262  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Nà Tòng 03263  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Ta Ma 03265  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Mường Mùn 03268  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Pú Xi 03269  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Pú Nhung 03271  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Quài Nưa 03274  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Mường Thín 03277  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Tỏa Tình 03280  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Nà Sáy 03283  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Mường Khong 03284  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Quài Cang 03289  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Quài Tở 03295  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Chiềng Sinh 03298  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Chiềng Đông 03299  
Huyện Tuần Giáo 099 Xã Tênh Phông 03304  
Huyện Điện Biên 100 Xã Mường Pồn 03319  
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Nưa 03322  
Huyện Điện Biên 100 Xã Hua Thanh 03323  
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Luông 03328  
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Hưng 03331  
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Xương 03334  
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Chăn 03337  
Huyện Điện Biên 100 Xã Pa Thơm 03340  
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh An 03343  
Huyện Điện Biên 100 Xã Thanh Yên 03346  
Huyện Điện Biên 100 Xã Noong Luống 03349  
Huyện Điện Biên 100 Xã Noọng Hẹt 03352  
Huyện Điện Biên 100 Xã Sam Mứn 03355  
Huyện Điện Biên 100 Xã Pom Lót 03356  
Huyện Điện Biên 100 Xã Núa Ngam 03358  
Huyện Điện Biên 100 Xã Hẹ Muông 03359  
Huyện Điện Biên 100 Xã Na Ư 03361  
Huyện Điện Biên 100 Xã Mường Nhà 03364  
Huyện Điện Biên 100 Xã Na Tông 03365  
Huyện Điện Biên 100 Xã Mường Lói 03367  
Huyện Điện Biên 100 Xã Phu Luông 03368  
Huyện Điện Biên Đông 101 Thị trấn Điện Biên Đông 03203 Thị trấn  
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Na Son 03205  
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Phì Nhừ 03208  
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Chiềng Sơ 03211  
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Mường Luân 03214  
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Pú Nhi 03370  
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Nong U 03371 Nong U commune
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Xa Dung 03373  
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Keo Lôm 03376  
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Luân Giới 03379  
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Phình Giàng 03382  
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Pú Hồng 03383 Pu Hong commune
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Tìa Dình 03384 Tia Dinh commune
Huyện Điện Biên Đông 101 Xã Háng Lìa 03385  
Huyện Mường Ảng 102 Thị trấn Mường Ảng 03256 Thị trấn  
Huyện Mường Ảng 102 Xã Mường Đăng 03286  
Huyện Mường Ảng 102 Xã Ngối Cáy 03287  
Huyện Mường Ảng 102 Xã Ẳng Tở 03292  
Huyện Mường Ảng 102 Xã Búng Lao 03301  
Huyện Mường Ảng 102 Xã Xuân Lao 03302  
Huyện Mường Ảng 102 Xã Ẳng Nưa 03307  
Huyện Mường Ảng 102 Xã Ẳng Cang 03310  
Huyện Mường Ảng 102 Xã Nặm Lịch 03312  
Huyện Mường Ảng 102 Xã Mường Lạn 03313  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nậm Tin 03156  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Pa Tần 03165 Pa Tan commune
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Chà Cang 03166  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Na Cô Sa 03167  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nà Khoa 03168 Na Khoa commune
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nà Hỳ 03169  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nà Bủng 03170 Na Bung commune
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nậm Nhừ 03171  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nậm Chua 03173  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Nậm Khăn 03174  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Chà Tở 03175  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Vàng Đán 03176  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Chà Nưa 03187  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Phìn Hồ 03198  
Huyện Nậm Pồ 103 Xã Si Pa Phìn 03199  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây