Sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cục Thống kê tỉnh Điện Biên

Thứ hai - 26/02/2024 16:42
Ngày 23/02/2024, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã diễn ra Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp và chia sẻ thông tin thống kê giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cục Thống kê tỉnh Điện Biên.

Toàn cảnh hội nghị.

Thành phần tham gia hội nghị: Cục Thống kê tỉnh có đồng chí Nguyễn Xuân Thọ, phó Cục trưởng phụ trách; đồng chí Bùi Văn Thường phó Cục trưởng cùng đại diện lãnh đạo, công chức các phòng: Thống kê Kinh tế, Thu Thập thông tin Thống kê, Thống kê Xã hội và Thống kê Tổng hợp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đồng chí Trần Văn Thượng, phó giám đốc phụ trách và đại diện lãnh đạo và chuyên viên làm công tác báo cáo thống kê phòng Kế hoạch - Tài chính; các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Kiểm lâm, Phát triển nông thôn và Kinh tế hợp tác, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai; Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 về việc ban hành Quy chế phối hợp chia sẻ thông tin thống kê giữa Cục Thống kê với Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên; ngày 16/11/2021, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên và Sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Quy chế số 01/QCPH-SNN-CTK về Phối hợp và chia sẻ thống kê giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Cục Thống kê tỉnh Điên Biên.  Việc ký Quy chế phối hợp là cơ sở để tăng cường sự gắn kết, phối hợp đồng bộ trong các hoạt động thông kê giữa hai cơ quan qua đó, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Thống kê lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thông tin đảm bảo trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và minh bạch, khắc phục tình trạng chênh lệch số liệu; đồng thời ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong việc phối hợp giữa hai cơ quan; sử dụng hiệu quả nguồn lực đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành và xây dựng cơ sở dữ liệu ngành; Thực hiện chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến 2030; thực hiện hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê Nhà nước của các tổ chức, cá nhân theo quy định; Nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng số liệu thống kê; phản ánh đúng thực trạng tình hình kinh tế - xã hội địa phương...

Đồng chí Trần Văn Thượng phó giám đốc phụ trách Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu ý kiến.

Ngay sau khi ký quy chế Cục Thống kê tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức triển khai đến các phòng, chi cục để phổ biến, quán triệt các nội dung trong quy chế, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các hình thức phối hợp trong hoạt động tại đơn vị. Đến nay sau hơn 02 năm triển khai thực hiện Quy chế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đã thực hiện tốt Quy chế phối hợp đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê, cụ thể:

- Năm 2022, trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục Thống kê tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn thu thập, tính toán một số chỉ tiêu thống kê và rà soát, thống nhất danh mục, sản lượng các sản phẩm nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 6 tháng cuối năm và cả năm 2022. Thông qua Hội nghị tập huấn lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thống kê của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở được các phòng chuyên môn của Cục Thống kê hướng dẫn, trao đổi cụ thể giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình theo dõi, tổng hợp;

- Đặc biệt, năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục Thống kê rà soát các danh mục, chỉ tiêu thống kê đề xuất Tổng cục Thống kê bổ sung dư địa tăng trưởng trong tính toán GRDP của ngành. Kết quả năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản ước đạt tăng 5,79%, đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, thứ 2/14 tỉnh trung du miền núi phía Bắc, đứng đầu trong 4 tỉnh Tây Bắc Bộ;

- Năm 2023, Cục Thống kê xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê và phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực quản lý của ngành đã phối hợp, tham gia ý kiến hoàn thiện dự thảo để Cục Thống kê trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2029/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 06/8/2021.

Hai cơ quan tích cực tham gia ý kiến, phối hợp cung cấp dữ liệu phục vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 quy định về mức bồi thường thiệt hại đối với cây trồng và vật nuôi là thuỷ sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên).

Về kết quả 02 năm thực hiện chia sẻ thông tin thống kê theo Quy chế phối hợp như sau: 

- Thông tin Cục Thống kê chia sẻ với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: trên 120 báo cáo với 12 nội dung (01 chỉ tiêu tổng hợp; 06 chỉ tiêu theo lĩnh vực chuyên môn; 04 số liệu chi tiết từ các cuộc điều tra/tổng điều tra; 01 thông tin khác) ở các kỳ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm.

- Thông tin Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cung cấp cho Cục Thống kê: trên 300 báo cáo với 31 nội dung (06 nội dung về vốn đầu tư; 23 nội dung về nông, lâm nghiệp; 02 nội dung, số liệu khác) ở các kỳ báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm.

- Số lượng thông tin báo cáo trao đổi, cung cấp giữa 2 cơ quan rất lớn, thường xuyên, liên tục, chất lượng số liệu thống kê ngày càng được nâng cao nhằm phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá, tham mưu quản lý Nhà nước lĩnh vực nông, lâm và thuỷ sản. 

- Tại Hội nghị Sơ kết các đồng chí Trần Văn Thượng phó giám đốc phụ trách; đồng chí Nguyễn Xuân Thọ phó Cục trưởng phụ trách, cùng các đại diện lãnh đạo các phòng, các chi cục đều khẳng định công tác tổ chức triển khai thực hiện Quy chế đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo hai cơ quan; các phòng, đơn vị đã thường xuyên giữ mối liên hệ, trao đổi thông tin báo cáo đảm bảo thời gian, chất lượng ngày càng được nâng cao phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế như:

- Công tác phối hợp nắm bắt tình hình, trao đổi cung cấp thông tin giữa hai cơ quan đôi lúc chưa thống nhất, đặc biệt liên quan đến số liệu phục vụ biên soạn GDP, GRDP 9 tháng, cả năm;

- Công tác kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện Quy chế có lúc chưa chặt chẽ, thường xuyên;

- Một số báo cáo, kỳ báo cáo không còn phù hợp về nội dung và thời gian so với yêu cầu.

Cũng tại Hội nghị này Cục Thống kê tỉnh Điện Biên đã hướng dẫn cách thu thập, tính toán một số chỉ tiêu thống kê của ngành theo Quyết định 2029/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh cho các đồng chí tham dự hội nghị.

Kết thúc Hội nghị hai cơ quan thống nhất để nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cục Thống kê cần rà soát, điều chỉnh và ban hành quy chế phối hợp thay thế Quy chế 01/QCPH-SNN-CTK năm 2021, đồng thời tăng cường tổ chức hội nghị tập huấn, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa hai cơ quan./.

Tác giả bài viết: Ngọc Thành, Phòng Thống kê Kinh tế

Ghi rõ nguồn "Cục Thống kê tỉnh Điện Biên" hoặc "https://thongkedienbien.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây